Kvalitet och miljö.

Certifierad kvalitet

För att leva upp till våra kunders och samarbetspartners förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Boardic sedan 2016 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Hållbart – hela vägen

Visste du att vi i Sverige planterar fler träd än vi avverkar. Hela processen från avverkning, produktion och distribution av trä släpper ut mindre koldioxid än vad skogen som växer binder. Om träprodukter användes mer i stället för fossilbränsleintensiva produkter skulle utsläppen av växthusgaser minska.

Hela Boardics verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete, exempelvis genom att utveckla våra logistiklösningar och vår avfallshantering.

Vi uppfyller EUTR:s krav, där vi förvissar oss om att vår råvara inte kommer från olaglig avverkning, nyckelbiotoper eller skogar där höga bevarandevärden är hotade. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard. Har du frågor om vårt miljöarbete, är du välkommen att kontakta vår VD.

FSC®-certifierade produkter

I vårt hållbarhetsarbete ingår att våra produkter ska vara certifierade enligt FSC®. Alla FSC®-cerifierade produkter kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk och kan spåras hela vägen tillbaka till skogen. Vi har nu fått denna certifiering för våra hardboard– och plywoodskivor.

Genom certifieringen kan du vara säker på varifrån skivorna kommer eftersom hela kedjan är certifierad, från skogsbruket – till fabriken – till dig som kund. Det handlar inte bara om ursprunget, utan också om arbetssätt och återplantering av skogen. I takt med att fler och fler av våra produkter blir certifierade kommer de att märkas med certifikatet. Nu fortsätter arbetet så att certifieringen till slut ska omfatta alla produkter som går att certifiera, både i vår svenska och estniska produktion.

En oberoende certifierare kontrollerar att vi klarar alla krav samt har ett fungerande kvalitetssystem för interna rutiner. Certifikatet är tidsbegränsat och följs upp.

Det här är FSC®
FSC® är en förkortning av Forest Stewardship Council, en oberoende internationell medlemsorganisation. FSC® verkar för att världens skogar ska brukas på ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt sätt. Organisationen utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen och certifieringen bygger på tio grundprinciper. Bl a slår de vakt om hotade djur och växter, markens förmåga att bära skog i framtiden, sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen och urbefolkningars rättigheter.