Kvalitet och miljö.

Certifierad kvalitet

För att leva upp till våra kunders och samarbetspartners förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Boardic sedan 2016 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Hållbart – hela vägen

Visste du att vi i Sverige planterar fler träd än vi avverkar. Hela processen från avverkning, produktion och distribution av trä släpper ut mindre koldioxid än vad skogen som växer binder. Om träprodukter användes mer i stället för fossilbränsleintensiva produkter skulle utsläppen av växthusgaser minska.

Hela Boardics verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete, exempelvis genom att utveckla våra logistiklösningar och vår avfallshantering.

Vi uppfyller EUTR:s krav, där vi förvissar oss om att vår råvara inte kommer från olaglig avverkning, nyckelbiotoper eller skogar där höga bevarandevärden är hotade. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard. Har du frågor om vårt miljöarbete, är du välkommen att kontakta vår VD.